Tuesday, July 03, 2007

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း


၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ အေထြေထြညီလာခံ အစည္းအေ၀းႀကီးက လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႀကီးကုိ အတည္ျပဳ၍ ေၾကညာလုိက္သည္။ ဤအေထြေထြညီလာခံ အစည္းအေ၀းႀကီးက ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအားလုံးအား ထုိေၾကညာစာတမ္းႀကီး၏ စာသားကုိ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ၾကားသိေစရန္ ေၾကညာပါမည့္အေၾကာင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး အဆင့္အတန္းကုိ လုိက္၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ အဓိကအားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခား ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထုိေၾကညာစာတမ္းႀကီးကုိ ျဖန္႔ခ်ိေ၀ငွေစရန္၊ ျမင္သာေအာင္ ျပသထားေစရန္၊ ဖတ္ၾကားေစရန္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည့္အေၾကာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ဆင့္ဆုိလုိက္သည္။


စကားခ်ီး

လူခပ္သိမ္း၏ မ်ိဳး႐ုိးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္တကြ လူတုိင္း အညီအမွ် ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတုိ႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေရးမထား မထီေလးစားျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ အက်င့္သိကၡာကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊

လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေျပာဆုိႏုိင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သက္၀င္ ယုံၾကည္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ့ျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္စြာ အသက္ေမြးႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ ခံစားရယူႏုိင္ေစမည့္ ေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရန္အေရးကုိ လူခပ္သိမ္းတုိ႔က မိမိတုိ႔၏ အထက္သန္ဆုံးေသာ လုိလားခ်က္ ဆႏၵႀကီး အျဖစ္ျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊

လူခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈ၊ အုပ္စုိးမႈႏွင့္ ဖိစီးညႇဥ္းပန္းမႈတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆုံး မလႊဲသာ မေရွာင္သာ လက္နက္စြဲကုိင္ကာ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္း မျပဳေစရန္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊

ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ ၾကံေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္တုိ႔သည္ မူလ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ လူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ား မိန္းမတုိ႔၏ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ေလးစားယုံၾကည္ပါသည္ဟု ကုလသမဂၢတြင္ ထပ္မံ၍ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ အျပင္ လူမႈႀကီးပြား တုိးတက္ေရးႏွင့္တကြ ပုိမုိလြတ္လပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘ၀အဆင့္အတန္းတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံတုိ႔သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာတ၀န္းလုံးတြင္ ႐ုိေသေလးစား က်င့္သုံးေစာင့္စည္းၾကျခင္းကုိ အားေပးမည္ဟု ကတိျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊

ထုိ႔ေၾကာင့္

အေထြေထြညီလာခံက

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ လူတုိင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းသည္ အစဥ္ႏွလုံးသြင္းလ်က္ ကမၻာတ၀န္းလုံးတြင္ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ႐ုိေသေလးစားၾကေစရန္ ဆုံးမသြန္သင္ျခင္းျဖင့္ အားထုတ္ၾကရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံတုိ႔၏ အာဏာပုိင္အတြင္းရိွ နယ္ပယ္ဆုိင္ရာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအား အဆုိပါ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ သိမွတ္က်င့္သုံး ေစာင့္စည္းၾကေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆုိင္ရာ တုိးတက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အားထုတ္ၾကရမည္ဟု လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ၿပီးလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းကုိ ႏုိင္ငံခပ္သိမ္း၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔ တေျပးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကစိမ့္ေသာငွာ ယခု ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

အပုိဒ္ (၁)

ပုိ႔စ္မ်ားကုိ ဦးစားေပးတင္ေနပါ၍ .... ဆက္ေရးပါမည္။

No comments: