Wednesday, July 04, 2007

စိတ္ရွည္ရန္လုိအပ္သည္


(ဗမာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သမာဓိစြမ္းအားမ်ား ဆထက္ထမ္းပုိး လုိအပ္သည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံထုတ္ ၀ါရွင္တန္ပုိ႔(စ္)သတင္းစာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။)


ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားက ယေန႔ ဗမာႏုိင္ငံ၌ ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ "ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ" ႏုိင္ငံေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မည္သုိ႔သေဘာထားသနည္းဟု မၾကာခဏ ေမးျမန္းေလ့ ရွိသည္။ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနေသာ အေျခအေန မဟုတ္သျဖင့္ "ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ" ဟူ၍ မ႐ႈျမင္ မသုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း က်မ ျပန္လည္ ရွင္းျပခဲ့ရသည္။ ဗမာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္ျငားလည္း ျပင္ပ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ လုံး၀ဥႆုံ သိရွိနားလည္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခဲ့ရသည္။

တနည္း ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး စကား၀ုိင္း၏ သမာဓိစြမ္းအားဟူသည္ ဟဒယရႊင္ေဆး တရပ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ က်မတုိ႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ အဓိက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈတရပ္ပင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေအာင္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမည္သည္ ပဲ့ကုိင္တစ္ေယာက္၏ လက္ကုိ ႐ုိက္ခ်ိဳးပစ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ မေပးျခင္းဟု ျပန္္ဆုိႏုိင္ေပမည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစကုိ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရာ။ နအဖ (န၀တ) မွ က်မတုိ႔၏ အျမင္႐ႈေထာင့္ကုိ လက္မခံ ႏုိ္င္သည္က အခ်က္တစ္ခ်က္။ စစ္အုပ္စု အဖြဲ႔၀င္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ သူတုိ႔ ေျပာဆုိေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ဒီမုိကေရစီ အတုိက္အခံမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစေရး ျဖစ္ေနသည္။ က်မတုိ႔ကုိ ဤကဲ့သုိ႔ ေခ်ာင္ပိတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာသည္ ကေတာ့ အေျဖနတၳိ။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံ ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထားေသာ စစ္အုပ္စု၏ သ႐ုပ္သကန္သည္ ေဘေဆာရပ္(စ္) အဘိဓာန္က အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားေသာ အၿပီးသတ္ ေခ်မႈန္းမႈ၊ အမႈန္႔ႀကိတ္ေခ်ျခင္းႏွင့္ ပြဲသိမ္းဖ်ာလိပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ထပ္တူ ထပ္မွ်ပင္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေထာက္ခံသူတုိ႔သည္ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ အၾကမ္းပတမ္း ေခၚယူစစ္ေဆး ျခင္းကုိ ခံရ၊ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေထာင္ခ် ျခင္းမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ခံေနၾကရသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္အာဏာပုိင္တုိ႔သည္ အစည္းအေ၀မ်ားကုိ က်င္းပၿပီး လူထုကုိ အဓမၼ တက္ေရာက္ခုိင္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အဓမၼ ေတာင္းဆုိ ခုိင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခုိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္အုပ္စု ႀကိဳးကုိင္ထားေသာ သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိမ်ားမွလည္း က်မတုိ႔ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ေနၾကေၾကာင္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေရးသားထုတ္လႊင့္ေနၾကသည္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ရာသက္ပန္ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဓမၼ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းျခင္းကုိ ခံေနၾကရသည္။ စစ္အုပ္စု၏ ဥပါဒါန္အစြဲ ျဖစ္ေနေသာ က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈသည္ က်မတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈ သံႏၷိ႒ာန္ကုိ ပုိမုိ အားေကာင္းလာေစသည္။ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္သာ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ေပးႏုိင္မည္ဟု က်မတုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယုံၾကည္ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔သာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည္ဟု စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိ္င္လိမ့္မည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ယုံၾကည္သည္။ က်ိဳးေၾကာင္းခုိင္လုံေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံရန္ က်မတုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈဆီ ဦးတည္ေသာ ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ က်မတို႔ လက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ။

သုိ႔ရာတြင္ စစ္အုပ္စုဘက္ကမူ တုပ္တုပ္မွ် မလႈပ္ခဲ့ေပ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အုပ္စုမွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိ္င္း ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ (၁၂) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥ အ၀၀သည္ ဆထက္ထမ္းပုိး ဆုိးရြား၍သာ ေနေတာ့သည္။ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ ေပၚထြန္း လာႏုိ္င္ေစမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

အမွန္တကယ္၌မူ ေခတ္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ားကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့၍ တုိင္းျပည္သည္ စီးပြားေရးႏြံ၊ လူမႈေရးႏြံမ်ားထဲ နစ္မြန္းေနရေတာ့သည္။ ယမန္ႏွစ္ ကမၻာဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၊ ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြဲ႕တုိ႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း က်မတုိ႔၏ အဓိက ျပႆနာ အေျခအျမစ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရစနစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းအေပၚ မူတည္သည္ဟု သိရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ ကိစၥအတြက္ စုိးရိမ္ေနၾကသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခုိမႈကိစၥအတြက္ စုိးရိမ္ေနၾကသူမ်ား၊ အိတ္(ခ်္) အုိင္ဗြီ ပ်ံ႕ပြားမႈကိစၥအတြက္၊ ႏုိင္ငံေရး ဒုကၡသည္ ကိစၥအတြက္၊ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ား ကိစၥအတြက္၊ လူသားလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကသူမ်ား အားလုံး အထက္ပါ အခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း သိၾကေပမည္။

ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စနစ္တက် တဆင့္ၿပီးတဆင့္ မျပဳလုပ္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ အစုိးရေကာင္းတစ္ခု၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မေဖာ္ဆုိင္ႏုိင္ပါက အနာဂတ္ကာလ၏ လူမႈေရး ကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား ေျပလည္ေျဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေျပာစရာတစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း မကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈတုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ ယေန႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာပုိင္မ်ား ေျခကုန္လက္ပန္းက်သြားေစရန္၊ ထုိမွတဆင့္ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

No comments: