Wednesday, August 22, 2007

ဒီမုိကေရစီရွာပုံေတာ္ (၄)


ေတာ္လွန္ေရးဆုိသည္မွာ အစုိးရလမ္းစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရး လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနရသည့္ လုိအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မ်ိဳသိပ္မထားႏုိင္ေအာင္ ႏႈိးဆြတုိက္တြန္းေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ နည္းလမ္းမ်ား ေပးထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တင္းၾကပ္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားမွ ေသြဖီမႈ မွန္သမွ်ကုိ ခြင့္မျပဳေသာ အာဏာရွင္စနစ္သည္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ရြံ႕မုန္းပါသည္။ သေဘာထား ကြဲလြဲပုိင္ခြင့္ကုိ၎၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရမည့္ တာ၀န္ကုိ၎၊ ဒီမုိကေရစီက အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။

အာဏာရွင္အစိုးရတုိ႔ကမူ ၎တုိ႔၏ ၀ါဒသေဘာတရားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ေ၀ဖန္သည္ကုိ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ စိန္ေခၚေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ အတုိက္အခံလုပ္ျခင္းမွာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈကုိ လုိလားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ျမင္၍ ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈကုိ အၾကမ္းဖက္ေသာ ပဋိပကၡဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားၾကပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဦးတည္၍ အဓိက သေဘာထား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ ပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေစ့စပ္ျခင္းသည္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈပင္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိစိတ္ ရွိသူတုိ႔က နားမလည္ႏုိင္ၾကပါ။ အတင္းအဓမၼ လုပ္ခုိင္းသည့္စနစ္အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အာဏာဟူသည္မွာ မလုံျခံဳ မခုိင္ျမဲေသာေၾကာင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲသူအားလုံးကုိ ေခ်မႈန္းရန္ လုိအပ္ေသာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားရပါသည္။

ျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေဘာင္အတြင္း၌မူ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ စသည္တုိ႔သည္ အေျပာင္းအလဲ မလုိလားေသာ၀ါဒ ေရွးေဟာင္းအယူအဆ စသည္တုိ႔ႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ ယွဥ္တြဲ၍ ရွင္သန္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အတူရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း႐ုိေသေလးစားမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရး ေလးစားမႈတုိ႔ကုိ မွ်တေအာင္ လုပ္ေပးရသည့္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

"ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး" ဟူေသာ စကားကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ ဆင္ေျခေပးသည့္အေနျဖင့္ မၾကာခဏ အလြဲသုံးစား လုပ္ၾကသျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ႀကီးစုိးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဤစကားအသုံးအႏႈန္းကုိ မယုံသကၤာ ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ျမန္မာစာေရးဆရာႀကီး တစ္ဦးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က "ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး" ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ စကားတလုံးခ်င္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္ေသာအခါတြင္ ၿငိမ္ေနရမည္၊ ၀ပ္တြားေနရမည္၊ ပိေစရမည္၊ ျပားေစရမည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသျဖင့္ ႏုိးၾကားတက္ႂကြ တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ ေပၚေပါက္လာျခင္းကုိ ဟန္႔တားသည့္ မလုိလားအပ္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္လာေစမည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။

"ဥပေဒ" ဟူသည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ေက်ေက်နပ္နပ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ေနၾကေသာ "ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ" မ်ိဳးသာလွ်င္ မြန္ျမတ္ပါသည္။ ဥပေဒကုိ အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္၏ အမ်ားသိၾကန္အင္ လကၡဏာတရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ျဖစ္ေစရန္ အာမခံေပးမည့္ အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳလြႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ မရွိပါက အာဏာပုိင္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ထင္သလုိ ထုတ္ျပန္ထား၍ လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာ တရားမွ်တမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အားလုံးႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ႀကီး ဆန္႔က်င္သည့္ အမိန္႔မ်ားကုိ "ဥပေဒ" သေဘာျဖင့္ က်င့္သုံးႏုိင္ပါသည္။ တုိင္းႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွိသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ဥပေဒသစ္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ပါက၎၊ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါက ၎၊ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား လုံျခံဳမႈ ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤအခ်က္ကုိ ေရွးထုံးတမ္းစဥ္လာအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အပရိဟာနိယတရားမ်ားက ထင္ရွားေစပါသည္။ ၎တရားတပါးအရ အညီအၫြတ္ ပညတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အညီအၫြတ္ ပညတ္ထားျခင္း မရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ျပ႒ာန္းျခင္းတုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆတြင္ ဥပေဒသည္ တရားဓမၼအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု အေပၚတြင္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ တင္းမာေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ေသာ အာဏာအေပၚတြင္ အေျခခံျခင္း မဟုတ္ပါ။ စနစ္တခု၏ တရားမွ်တမႈကုိ မွန္ကန္စြာ တုိင္းတာရာတြင္ အင္အားအနည္းဆုံးျဖစ္သူတုိ႔အား ကာကြယ္ရန္ မည္မွ် အာမခံ ထားသည္ကုိ ၾကည့္၍ တုိင္းတာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ေနရာေဒသတြင္ စိတ္ခ်ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈလည္း မရွိႏုိင္ပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ေနာက္ဆုံး မခံႏုိင္ေတာ့သည့္ အဆုံးတြင္ အားကုိးစရာဟူ၍ သူပုန္ထရန္သာ ရွိေတာ့သည့္အျဖစ္အထိ ေရာက္မလာေစရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈျဖင့္ ကာကြယ္ထားရမည္ဟု ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းက အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္မွာ အတုိက္အခံအားလုံး ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍၎၊ လုံျခံဳေရးဟူသည္မွာ မိမိတုိ႔ အာဏာ တည္ျမဲေရးကုိ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍၎ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကေသာ သေဘာထားက်ဥ္းေျမာင္းသူ တုိ႔ကသာလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးတုိ႔၏ လုိအပ္ေသာ အေျခခံျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးသေဘာကုိ ေအးျမေသာအရိပ္ႏွင့္ တြဲဖက္ထားၾကပါသည္။

သစ္ပင္၏အရိပ္သည္ ေအးျမေပသည္
ထုိထက္ မိဘ၏အရိပ္သည္ ပုိ ေအးျမ၏
ထုိထက္ ဆရာသမား၏အရိပ္သည္ ပုိ၍ပင္ ေအးျမ၏
ထုိတက္ မင္း၏အရိပ္မွာ ပုိ၍ပင္သာ ေအးျမေပသည္။
သုိ႔ေသာ္ အေအးျမဆုံးမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏အရိပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဟူသည့္ ေအးျမေသာအရိပ္အာ၀ါသ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔သည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ အဆုံးအမၾသ၀ါဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းၾသ၀ါဒမ်ားထဲတြင္ သစၥာရွိျခင္း၊ က႐ုဏာထားျခင္းႏွင့္ တရားဓမၼ ေစာင့္စည္းျခင္းတုိ႔သည္ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳေသာ အစုိးရကုိ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔က ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲ၀င္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လတ္တေလာ အေရးႀကီးသည့္ အေရးေပၚ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ဖုံးအုပ္သြားဖြယ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ျပယ္သြားဖြယ္ရာရွိေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အျမဲတန္း ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ပထမ ဦးစားေပးရမည္။ မပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ရမည္ဟု ခုိင္မာစြာ တုိက္တြန္းေနရသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္၀ါဒကုိသာ ထုတ္ေဖာ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ၀တၳဳထဲမွ အျဖစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္မလာႏုိင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (ၿဗိတိသွ် စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ့အုိ၀ဲလ္ ေရးသားေသာ) တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ၀တၳဳတြင္ စနစ္သစ္ကုိ တည္ေထာင္သူတုိ႔သည္ အစပထမတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ တက္တက္ႂကြႂကြ ျပဳျပင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ၎တုိ႔ အစားထုိးလုိက္ေသာ စနစ္ေဟာင္း၏ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ အက်င့္စ႐ုိက္မ်ားကုိ လက္ခံ က်င့္သုံးလာၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔သည္ အစုိးရစနစ္ကုိသာ ေျပာင္းလဲလုိသည္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရး တန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိပါ ေျပာင္းလဲလုိပါသည္။

"အစုိးရ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ အႂကြင္းမဲ့အာဏာျဖစ္သည္" ဟူေသာ အယူအဆကုိ အယုံအၾကည္ရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ၏ အရင္းခံ အင္အားျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆျဖင့္ အစားထုိးမွသာလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္၏ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေသာ ျပည္သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားအေပၚတြင္ အယုံအၾကည္ရွိျခင္း၊ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတရား မူ၀ါဒမ်ားအေပၚတြင္ အယုံအၾကည္ရွိျခင္း စသည္တုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆမ်ားအရ မြန္ျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ သေဘာတရားမ်ားတြင္ အယုံအၾကည္ရွိေသာ သဒၶါစိတ္သည္ ေလာကီခ်မ္းသာမႈထက္သာေသာ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာမႈ ရရွိရန္အတြက္ ပထမဆုံးေသာ လုိအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈႏွင့္ မေသခ်ာမႈတုိ႔ကုိ ၾကာရွည္ခံစားေနရေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသုိ႔ ဤသုိ႔ေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးကုိ သြတ္သြင္းရာ၌ ဆႏၵအာ႐ုံကုိ အားကုိးျခင္းမျပဳဘဲ အသိဥာဏ္အရ သေဘာေပါက္ လက္ခံလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ကမာၻ႔စံ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ဦးတည္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီ ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔တုိင္းျပည္ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီ အယူအဆႏွင့္ လက္ေတြ႕ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာ႐ုံမွ်သာမက ၎တုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန အသြင္အျပင္ကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အသိဥာဏ္ အေတြးအေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိလည္း ေလ့လာၾကပါသည္။
တုိင္းျပည္တျပည္၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ နုိင္ငံေရး တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အစဥ္အျမဲ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ ပင္ကုိယ္သဘာ၀စိတ္က နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ တီထြင္စမ္းသပ္မႈမ်ား၊ အယူအဆ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကုိ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် တန္ဖုိးျဖတ္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကရမည္ကုိ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ အတိတ္ကာလကုိ တည္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္သိမ္ေမြ႕စြာ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလကုိ လိမၼာပါးနပ္စြာ အကဲျဖတ္မႈတုိ႔အား ညီၫြတ္ေစ (သဟဇက္) ရန္ လုိအပ္သည့္ အသိတရားအတုိင္း ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူအားလုံးက လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။

သုိ႔ေသာ္ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ အသိဥာဏ္ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ရဲရဲရင့္ရင့္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ရွိေစသည့္ သေဘာထား ျပည့္၀မႈျဖင့္ ႂကြယ္၀လ်က္ရွိပါသည္။ အဆက္မျပတ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာတုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ခံႏုိင္ရည္ ရွိပါသည္။ မုန္းတီးမႈ၊ တယူသန္ျဖစ္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈစသည့္ အင္အားစုမ်ားကုိ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံႏုိင္ရည္လည္း ရိွပါသည္။

အားရွိဖြယ္ရာ အေကာင္းဆုံးအခ်က္မွာ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ၏ အဓိကတြန္းအားသည္ အာဏာရရန္၊ လက္စားေခ်ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ အာသာျပင္းျပမႈ မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တကယ္တမ္း ႐ုိေသေလးစားေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီရွာပုံေတာ္သည္ ျပည္သူတုိ႔က ကမာၻ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ၊ တန္းတူညီတူ အဖြဲ႔အ၀င္မ်ားအျဖစ္ ျပည့္၀စြာ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ေနထုိင္ႏုိ္င္ရန္ ႐ုန္းကန္မႈႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္ မိမိတုိ႔သဘာ၀၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားေစရန္ လူသားတုိ႔ အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈ၏ အစိတ္အပုိင္း တခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

................ END ...............

No comments: