Saturday, August 04, 2007

ဒီမုိကေရစီရွာပုံေတာ္ (၁)


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသားေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရးစာစုမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဆန္႔က်င္ၾကသူမ်ားက ယင္းလႈပ္ရွားမႈကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ အလု႔ိငွာ တုိင္းျပည္အတြက္ မည္သည့္အရာက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္ကုိ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ သိရွိႏုိင္စြမ္း မရွိဟူ၍၎၊ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံ သေဘာတရား တုိ႔သည္ ျမန္မာမဆန္ဟူ၍၎ ေျပာဆုိေနၾကပါသည္။ တတိယကမာၻမွ အစုိးရတုိ႔သည္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပဆုိ၍ ဆက္လက္ တည္ျမဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ သေဘာထား ျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ မူသေဘာတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္သာ ဆုိင္သည္ဟုဆုိ၍ ပယ္ခ်ၾကသည္မွာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ပါ။ တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္အရာက ကုိက္ညီသည္၊ မကုိက္ညီသည္ကုိ ၎တုိ႔သည္သာလွ်င္ တရား၀င္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု သြယ္၀ုိက္ေသာ နည္းျဖင့္ ေျပာဆုိေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏ အာဏာကုိ စုစည္းခုိင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဤသို႔ေသာ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒ ပညာေက်ာ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ပညာရွင္မ်ားက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာဆန္းစစ္၍ မမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပင္ပကမာၻ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ အသိဥာဏ္ တုိးတက္မႈတုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲကြာေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္၌မူ ျပည္သူလူထုကုိ ႏုိင္ငံေရး တာ၀န္ေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟူ၍၎၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ဟူ၍၎၊ ေျပာဆုိလာခဲ့ေသာ ယုံတမ္းစကား ႏွစ္ရပ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ရာတြင္ ျပည္သူတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိသာ မိမိ အားကုိးၾကရပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ျမန္မာတျပည္လုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဒီမုိကေရစီဟူေသာ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ သေဘာတရားတုိ႔ကုိ အျပင္းအထန္ စိတ္၀င္စားလာၾကပါသည္။

အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အဓိပၸာယ္တိမ္၍ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေသာ တရားေသ၀ါဒကုိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္ေက်ာ္ အာဟာရအျဖစ္ ခြံ႕ေကၽြးျခင္း ခံၾကရေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သားတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားမႈသည္၎၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္း တုိ႔သည္၎၊ တုံးမသြားပါ။ ျပည္သူတုိ႔၏ စိစစ္ေ၀ဖန္ ႏွီးေႏွာလုိစိတ္၊ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးလုိစိတ္၊ မတည္းျဖတ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိစိတ္ႏွင့္ ယထာဘူတက်စြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာလုိစိတ္ စသည့္ စိတ္ဓာတ္တို႔သည္ တုံးမသြားဘဲ ပုိ၍ပင္ ထက္ျမက္လာသည္ဟု မွတ္ထင္ရပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳဟူ၍ ျပည္သူတုိ႔တြင္ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဒီမုိကေရစီ ရွိထုိက္သည္ဟု ၎တုိ႔၏ လက္ေတြ႕ ဘ၀ေပး အသိဥာဏ္အရ ယုံၾကည္လာၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ဂႏၲ၀င္သီအုိရီ သေဘာတရားတုိ႔ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေလ့လာလုိစိတ္မ်ား ထက္သန္လာသည္ သာမကပဲ ဒီမုိကေရစီ သေဘာအား လူမႈစနစ္တရပ္ အေနျဖင့္ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္မႈမ်ား ႏုိင္ငံအႏွ႔ံအျပားတြင္ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ အစုိးရစနစ္၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး စသည့္ အေျခခံ အယူအဆမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ အနက္အဓိပၸာယ္ ေဖာ္၍ ေဆြးေႏြး လာၾကပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အာမခံမည့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဆင္ျခင္ေတြးေတာ လာၾကပါသည္။ တည္ျမဲေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ယူရမည့္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ ၀တၱရားသည္လည္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိးသြမ္းေသာ အစုိးရ၏ဒဏ္ကုိ ဆုိး၀ါးစြာခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရႏွင့္ဆုိင္ေသာ သီအုိရီ အယူအဆမ်ားကုိ အထူး အာ႐ုံစုိက္ေနသည္မွာ သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ သြန္သင္ဆုံးမသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္တုိ႔ကလည္း ဗုဒၶ၀င္ စာေပမ်ားကုိ ကုိးကား၍ ကာလေဒသမေရြး ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွႏုိင္ေသာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပသကာ အမ်ားျပည္သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိရာ၌ ဦးေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရွးထုံးစဥ္လာ ပညာဗဟုသုတကုိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ရေလေအာင္ သတိရွိစြာႀကိဳးပမ္းရာ၌ အထူး သီးသန္႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕ေန ပညာတတ္ႏွင့္ ေစ်းသည္ကေလးမ်ားမွ စ၍ ေက်းလက္ေဒသက တက္ႂကြေသာ အဖြားအုိမ်ားအထိ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တရပ္လုံးတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ သဘာ၀သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူအင္အားရွိပါလ်က္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စြမ္းရည္အရွိဆုံးႏွင့္ တုိးတက္မႈအျမန္ဆုံး ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္လာရမည္ဟူေသာ အေစာပုိင္းက ထားရွိခဲ့သည့္ ကတိအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက သမုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာ၍ အေသးစိတ္ အေျဖမ်ားကုိ ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သားတုိ႔ကမူ ယင္းသုိ႔ေသာ ေခတ္မီ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မရႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး ယုိယြင္းရျခင္း အေၾကာင္း၏ အဓိကအခ်က္ကုိ ရွာေဖြေလ့လာရာတြင္ ဗုဒၶဘုရား၏ ဆုံးမၾသ၀ါဒမ်ားကုိသာ အားကုိးအားထား ျပဳၾကရာ အေၾကာင္းအရင္း ေလးခုကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ "ေပ်ာက္လွ်င္မရွာ၊ ပ်က္တာမျပင္၊ ဆင္ျခင္မသုံး၊ အျဖဳန္းေဟာ့ရမ္း၊ လူ႕ေပါက္ပန္းကုိ ေရွ႕တန္းမွာတင္၊ ဤေလးအင္ - မွန္ပင္ပ်က္စီးေၾကာင္း။" (အဂၤုတၱရ နိကာယ စတုတၳ နိပါက ပါဠိေတာ္။)

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေျခအေနအရ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိရမည္ဆုိပါက စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားရေသာ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အလုံအေလာက္မရွိျခင္း၊ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား ယုိယြင္းပ်က္စီး လာသည္ကုိ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားဟန္႔တားမႈ မျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးကုိ ဆုိး၀ါးစြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ပညာအေျမာ္အျမင္လည္းမရွိ သမာဓိလည္းမရွိသူတုိ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းစသည့္အေၾကာင္း မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ယုိယြင္းပ်က္စီးလာရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ အကၽြမ္းက်င္ဆုံး ပညာရွင္က ေနာက္ဆုံးေပၚ ေခတ္မီ အေကာင္းဆုံး သုေတသန နည္းစနစ္မ်ားကုိ သုံး၍ ေသခ်ာျပည့္စုံေအာင္ ေလ့လာထားခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ထုိထက္ပုိ၍ မွန္ကန္တိက် ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တပါတီ ဆုိရွယ္လစ္ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္ေသာ အစုိးရလမ္းစဥ္မ်ားသည္ တကယ့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း မရွိ၍ ျမန္မာျပည္၌ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ ရပ္တည္ေရးအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ စည္းကမ္းဥပေဒ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားကုိ မလြဲမေသြ က်ဴးလြန္လာၾကရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၾကာျမင့္စြာ ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားမႈႏွင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ၾကားမွ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ မူကို အေျခခံၿပီး ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ပါက ႀကီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးတုိ႔ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိႏုိင္မည္ဟူေသာ စိတ္ကူးအျမင္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွင္သန္လ်က္ က်န္ရွိေနပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈသည္ ယင္းစိတ္ကူးအျမင္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ အေျခခံ အက်ဆုံးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္တြင္ သေဘာထား ျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဟူသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ အေနျဖင့္ ဆုိပါက တရားမွ်တ၍ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အရ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစုိးရပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၎တုိ႔ဖာသာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ကုိ တာ၀န္ရွိစြာ က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ထိေရာက္စြာ စတင္တြန္းလွန္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔သည္ အစုိးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ သီအုိရီ အယူအဆမ်ားကုိ ဆန္းစစ္၍ ဒီမုိကေရစီသည္ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ဟူေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်က္ကုိ တန္ျပန္ဆန္႔က်င္ၾကပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ကမာၻ႔သမုိင္းအျမင္အရ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ စင္ၾကယ္ေသာ မူလအစ အေျခအေနမွ ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းလာၿပီး ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ လူမႈေရး ပ်က္ျပားမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕လာရေသာ အခါ၌ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးုကုိ ျပန္လည္ ရရွိရန္အတြက္ အစိုးရမင္းကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္ ဘြဲ႕အမည္ သုံးမ်ိဳးျဖင့္ ထင္ရွားပါသည္။ မဟာသမၼတဟု အမည္ရျခင္းမွာ တုိင္းသူျပည္သား အားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ခတၱိယဟု အမည္ရျခင္းမွာ လယ္ေျမတုိ႔ကုိ စုိးမုိးပုိင္ဆုိင္၍ ျဖစ္ပါသည္။ ရာဇာဟု အမည္ရျခင္းမွာ သီလတရား ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ေမတၱာကုိ ရယူထား၍ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆုံးေသာ မင္းက ၎ရယူသည့္ ဆန္စပါး ေ၀စုေ၀ပုံအတြက္ ေျဖာင့္မတ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု တာ၀န္ယူေသာ သေဘာတူခ်က္သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈ ရယူ၍ တည္ေထာင္ေသာ အစုိးရ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူမႈပဋိညာဥ္အရ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းေသာ အစိုးရစနစ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာအျမင္ျဖင့္ ျပသျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မဟာသမၼတသည္ အိႏၵိယမွ အေျခခံလာေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘုရင္စနစ္ပုံစံပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပုံစံသည္ ဘုရင္စနစ္အား ပုဂၢလိက ကုိယ္ပုိင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ အားေပးရာေရာက္သျဖင့္ ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ အယူအဆႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကပါသည္။ အေနာက္တုိင္း အယူအဆတြင္ ဘုရင္ဟူသည္ "သဘာ၀ခႏၶာ" "ႏုိင္ငံေတာ္ခႏၶာ" ဟူ၍ ခႏၶာႏွစ္ပါးျဖစ္ေလရာ တမင္းလြန္၍ ေနာက္တမင္း ေခ်ာေမာစြာ ဆက္ခံသည့္စနစ္ကုိ အားေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မဟာသမၼတမင္းအား အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အစုိးရဟူသည့္ အယူအဆသည္ ျမန္မာ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာ အေတြးအေခၚႏွင့္ ျခားနားျခင္းမရွိပါ။

အပုိင္း (၂) သုိ႔

No comments: