Monday, August 06, 2007

ဒီမုိကေရစီရွာပုံေတာ္ (၂)


ဗုဒၶဘာသာအျမင္တြင္ အစုိးရမင္းတု႔ိ၌ တုိင္းျပည္ကုိ ထင္သလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ိဳးမရွိပါ။ အစိုးရမင္းတုိ႔သည္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး ဆုတ္ယုတ္မႈကုိ ဟန္႔တားသည့္ အပရိဟာနိယတရား (၇) ပါး၊ သဂၤဟတရား (၄) ပါး၊ စသည္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မင္းတုိ႔က်င့္ရေသာတရား (၁၂) ပါး၊ နာယကဂုဏ္ (၆) ပါး၊ ရာဇဂုဏ္ (၈) ပါး၊ ရန္ေအာင္ေၾကာင္းတရား (၄) စသည့္ မ်ားျပားလွေသာ အက်င့္စာရိတၱ လမ္းၫႊန္စည္းကမ္းအတုိင္း ျပဳမူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တဖက္က မင္းအား ရန္သူမ်ိဳး (၅) ပါးထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး တဖက္က အာဏာရွိသူတုိ႔ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေစရန္ သြန္သင္ဆုံးမေပးျခင္းကုိ အားေပးက်င့္သုံးေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါသည္။ ျမန္မာျပည္သား မ်ားသည္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားစြာရွိခဲ့သျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ သေဘာတရား သီအုိရီႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈတုိ႔၌ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ ကြာဟခ်က္ႀကီး ရွိသည္ကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ထားၾကပါသည္။

လူသိမ်ားေသာ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးကုိ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆုံး ေပၚေပါက္ေသာ အစုိးရမင္းအား တုိင္းတာရာတြင္၎၊ ေခတ္သစ္ အစိုးရအား တုိင္းတာရာတြင္၎၊ ကုိက္တံအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ မင္းက်င့္တရားမ်ားမွာ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း (ဒါန)၊ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ျခင္း (သီလ)၊ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္း (ပရိစၥာဂ)၊ စိတ္ထားေျဖာင့္မတ္ျခင္း (အဇၹ၀)၊ ၾကင္နာျခင္း (မဒၵ၀)၊ ၿခိဳးျခံျခင္း (တပ)၊ အမ်က္မထြက္ျခင္း (အေကၠာဓ)၊ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း (အ၀ိေဟသ)၊ သည္းခံျခင္း (ခႏၲီ) ႏွင့္ ျပည္သူ႔အလုိကုိ မဆန္႔က်င္ျခင္း (အ၀ိေရာဓ) စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း (ဒါန) ဟူေသာ မင္းက်င့္တရားအရ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္ ျပည္သူလူထု သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာ ေပးကမ္းရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အစုိးရဟူသည္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ အလုံအေလာက္ ေပးကမ္းႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္ဟု အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ဆုိပါက တာ၀န္သိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္၏ အေျခခံ တာ၀န္တစ္ခုမွာ နုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ခုိင္မာမႈကုိ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ္က်င့္တရား (သီလ) ဟူသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းသည့္အေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ငါးပါးသီလဟူသည္မွာ အသက္မသတ္ျခင္း၊ မခုိးျခင္း၊ မုသားမသုံးျခင္း၊ အရက္ေသစာ မသုံးေဆာင္ျခင္း၊ သူတပါး သားမယားအား မျပစ္မွားျခင္း စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ႐ုိေသေလးစားမႈကုိ ရရွိရန္၎၊ ျပည္သူတုိ႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မႈ ေပးႏုိင္ရန္၎၊ စံနမူနာေကာင္း ျပသရန္၎၊ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္ ကုိယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင္က ဓမၼကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္း မရွိေသာအခါတြင္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ ဒုကၡေ၀ဒနာ မ်ားစြာ ခံစားၾကရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သီလမရွိေသာ မင္းသည္ တုိင္းျပည္၌ ေဘးဒုကၡဆုိးႀကီး က်ေရာက္ေစသည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ တုိင္းျပည္တျပည္ ကံၾကမၼာဆုိး ၾကံဳရသည့္ အေျခခံ အရင္းအျမစ္ကုိ အစုိးရ၏ ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တတိယ မင္းက်င့္တရားမွာ ပရိစၥာဂ ျဖစ္ၿပီး ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း ဟူ၍၎၊ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္း ဟူ၍၎၊ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိၾကပါသည္။ ေပးကမ္းရက္ေရာျခင္းသည္ ပထမ မင္းက်င့္တရား (ဒါန) ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ အက်ိဳးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူက ရက္ေရာသည့္ေနရာတြင္ အဆုံးစြန္ေသာ ရက္ေရာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္က်ိဳးကုိပင္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိက ပုိ၍ ေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါမည္။ အမ်ားအက်ိဳး သယ္ပုိးႏုိင္ရန္ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္သည့္ သေဘာတရားကုိ ျပသရာ၌ အေလာင္းေတာ္ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့အား စံနမူအျဖစ္ အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ ရွင္ရေသ့သည္ တဘ၀တြင္ နိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ပါလ်က္ႏွင့္ သတၱ၀ါအမ်ား သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ ဘုရားဆုပန္ကာ မေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ ဘ၀အေပါင္းတြင္ က်င္လည္ရမည့္အျဖစ္ကုိ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ပုံျပင္တစ္ခုမွာ မိမိ၏ အသက္ကုိ စေတး၍ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ခဲ့ေသာ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္း၀တၳဳပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမ်ာက္မင္း ကယ္ဆယ္လုိက္သူမ်ားထဲတြင္ ၎အား ပ်က္စီးရန္ အစဥ္တစုိက္ လုိလားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံး ၎၏ အသက္ကုိပါ ဆုံး႐ႈံးေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ (ေဒ၀ဒတ္) လည္း ပါ၀င္ပါသည္။

စိတ္ထားေျဖာင့္မတ္ျခင္း (အဇၹ၀) ဆုိသည္မွာ ျပည္သူ႕၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေဖာက္ျပန္မႈ ကင္းရွင္းရမည္ဟု သေဘာရၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္လည္း ေျဖာင့္မတ္႐ုိးသားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ "မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ" ဟူေသာ ဆုိ႐ုိးစကားအရ သာမန္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎ေပးခဲ့ေသာ ကတိအတုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္႐ုံမွ်သာ လုိေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတုိ႔မွာမူ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံအရ သစၥာတရားကုိ အစဥ္ထိန္းသိမ္း ထားရပါသည္။ သစၥာတရားသည္ ဗုဒၶဘုရား အဆုံးအမ ၾသ၀ါဒမ်ား၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္မိမိ တထာဂတ သုိ႔မဟုတ္ သစၥာတရားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသူဟု ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မင္းတုိ႔သည္ "သူ႔အမည္သညာႏွင့္ သူ႔သဘာ၀ အစဥ္ထာ၀ရ ညီၫြတ္ေျဖာင့္မွန္ျခင္း" တည္းဟူေသာ သစၥာတရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုကုိ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ၊ အထင္မွား အျမင္မွား ျဖစ္ေစမႈ စသည္တုိ႔သည္ အလုပ္တာ၀န္ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္ခၽြတ္ယြင္း၍ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ "ျမားႏွယ္စင္း၍၊ ၀မ္းတြင္းေျဖာင့္တန္း၊ မေကာက္ယြင္းတည့္၊ တစြန္းဟက၊ ႏွစ္ခြမေသြ" (စတုဓမၼသာရ ကုိးခန္းပ်ိဳ႕)။

အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ စိတ္ထားႏူးညံ့မႈ (မဒၵ၀) ဟူသည္မွာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈကုိ ခံစားႏုိင္ေသာ သတၱိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္စြမ္း အလြန္နည္းပါးသူတုိ႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းထက္ ပုိ၍လြယ္ကူသည္မွာ မျငင္းႏုိင္ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတပါးကုိ ဂ႐ုစုိက္ျခင္းသည္ တာ၀န္ယူျခင္းပင္ျဖစ္၍ အားနည္းသူတုိ႔၏ အားသည္ မင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ အဆုိအတုိင္း လုပ္ရဲျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသိမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာ မဟာ၀ံသ၀တၳဳတြင္ အေျခခံသည့္ ၁၉ ရာစုေခတ္ ၀ိဇယျပဇာတ္၌ ျပည္သူတုိ႔ကုိ ေသာကဒုကၡမ်ားစြာ ေရာက္ေစသည့္ ဆုိးသြမ္းေသာ သားေတာ္ႀကီးအား ဖခင္ဘုရင္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးလုိက္ရပါသည္။ "မင္းတုိ႔ဓမၼာ၊ ျပည္သူႏွင့္သား၊ အခ်စ္အားျဖင့္ မျခားရာ၊ ေမတၱာညီမွ်၊ ေကာင္းေပသည္"

ၿခိဳးျခံေရးတာ၀န္ (တပ) အရ ဘုရင္သည္ ႐ုိးသားေသာ အက်င့္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲတတ္ရမည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿခိဳးျခံမႈကုိ ဂ႐ုမျပဳဘဲ စိတ္အလုိလုိက္၍ အလြန္အကၽြံ ျဖဳန္းတီးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူကုိ မဟာသမၼတမင္းေခတ္က လက္မခံႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း လက္ခံႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

သတၱမ၊ အ႒မႏွင့္ န၀မ မင္းက်င့္တရားတုိ႔ျဖစ္ေသာ ေဒါသကင္းျခင္း (အေကၠာဓ)၊ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း (အ၀ိေဟသ) ႏွင့္ သည္းခံျခင္း (ခႏၲီ) တုိ႔သည္ တခုႏွင့္တခု ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အင္အားႀကီးသူတုိ႔၏ ေဒါသေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ အက်ိဳးဆက္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပၚထြက္လာႏုိင္သျဖင့္ မင္းတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ မလုိမုန္းတီးစိတ္မ်ားကုိ ကာယကံေျမာက္ျဖစ္သည့္ ေဒါသႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္သုိ႔ မေပါက္ကြဲသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကထင္သလုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္သူမ်ား၏ လႈံ႕ေဆာ္ရန္စမႈႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ပညာရွိပီသ၍ သေဘာထားႀကီးစြာ ကုိယ္တြယ္ႏုိင္ေစမည့္ စစ္မွန္ေသာ သည္းခံျခင္းတရား (ခႏၲီ) ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူတုိ႔ က်င့္ၾကံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ အဆုံးအမႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါသည္။ ရာေဇာ၀ါဒ ဇာတ္ေတာ္အရ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တုိ႔သည္ ေဒါသႀကီးသူကုိ ေမတၱာႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္၏၊ မေကာင္းမႈကုိ ေကာင္းမႈျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္၏၊ ေစးႏွဲသူကုိ ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏၊ မမွန္စကားဆုိသူကုိ အမွန္ဆုိျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဂ႐ုဏာတရားျဖင့္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာေသာကဘုရင္ႀကီးကုိ စံျပဗုဒၶဘာသာ ဘုရင္အျဖစ္ အျမဲတမ္း နမူနာျပၾကပါသည္။ အစုိးရသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ျခင္း၊ သီလႏွင့္ မညီေသာ အင္အားသုံးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ နာခံမႈရေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း မျပဳဘဲ အမွန္တရားျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရန္ (ဓမၼ၀ိဇရ) ကိုသာ ဦးတည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒႆမ မင္းက်င့္တရားမွာ ျပည္သူ႔အလုိဆႏၵကုိ မဆန္႔က်င္ရဟု ဆုိထားသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ဗုဒၶဘာသာက ေထာက္ခံလုိက္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ လူသိမ်ားေသာ ဗုဒၶ၀င္ပုံျပင္မ်ားကလည္း ဤသေဘာကုိ ေထာက္ခံထားပါသည္။ လူသားအရသာကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သြားေသာ ေပါရိသာဒဘုရင္သည္ ဇာတ္တူသားစားသည့္ အက်င့္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ျပည္သူလူထုက ေတာင္းဆုိသည္ကုိ ဂ႐ုမျပဳသျဖင့္ တုိင္းျပည္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရပါသည္။ ဘုရားတရား အလြန္ၾကည္ညိဳေသာ ေ၀သႏၲရာမင္းႀကီးသည္လည္း ဒါနပါရမီ ျဖည့္ဆည္းရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္စဥ္အတြင္း ျပည္သူ႔ သေဘာတူညီခ်က္ မပါဘဲ ႏုိင္ငံပုိင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ လွဴဒါန္းလုိက္သျဖင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရပါသည္။

ျပည္သူ႔အလုိဆႏၵကုိ မဆန္႔က်င္ရဟူေသာ တာ၀န္၀တၱရား၏ အႏွစ္သာရအရ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိမွသာလွ်င္ အစုိးရသည္ တရား၀င္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိ သယ္ပုိႏုိင္စြမ္း မရွိဟု ျပည္သူက ယူဆလာပါက အစုိးရအား အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ျပည္သူလူထုက အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ ရွိရပါမည္။ စည္းကမ္းတာ၀န္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ၊ ျပည္သူ႔အလုိဆႏၵကုိ ေလးစားေသာ၊ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အဓိကထားေသာ အစုိးရတုိ႔သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ေလးစားရန္ မလုိေသာ အာဏာရ လူတန္းစား သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္တစ္ဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈထက္ ပုိ၍ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရင္စနစ္၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဟူသည္ကုိ ဒီမုိကေရစီဘက္မွ အခုိင္အမာ ေျပာဆုိထားပါသည္။

အမ်ားျပည္သူက ဒီမုိကေရစီအစုိးရစနစ္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ အဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း ထုံးတမ္းစဥ္လာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားက ျပသေနပါသည္။

အပုိင္း (၃) သုိ႔

No comments: